Menu

Vedtægter

Vedtægter
for Hadsund Boldklubs Petanqueafdeling
afdeling af Hadsund Boldklub af 1926

§ 1    Navn og hjemsted
1.1    Afdelingens navn er:
         Hadsund Boldklubs Petanqueafdeling 

         Kaldet HB Petanque  

1.2    Afdelingens hjemsted er Hadsund Kommune.

§ 2    Formål
2.1    Afdelingens formål er at samle medlemmer, der ønsker at udøve petanquespillet
         på såvel hygge- som på turneringsplan.

2.2    Formålet med det frivillige foreningsarbejde er at skabe et socialt miljø og fællesskab,

         med udgangspunkt i petanquespillet, og med et socialt samvær hvori alle uanset

         alder eller handikap kan deltage.

§ 3    Organisation
3.1    Afdelingen er tilsluttet Hadsund Boldklub af 1926 (HB) og dermed
         undergivet HB¹s fællesvedtægter.

3.2    Afdelingen kan optage såvel aktive som passive medlemmer.

§ 4    Overordnet ledelse
4.1    Afdelingen ledes af en bestyrelse, der består af:
         a.    afdelingsformand, der er født medlem af HB¹s hovedbestyrelse,
         b.    afdelingskasserer,
         c.    1 - 5 bestyrelsesmedlemmer.
         Bestyrelsen vælges for 1 år ad gangen.

4.2    Afdelingen afholder møde, når et bestyrelsesmedlem forlanger det.

4.3    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsen er til stede.

4.4    Undtagelse er dog de i §§ 7.4 og 9.1 nævnte tilfælde, der kræver
         tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 5    Daglig ledelse
5.1    Afdelingens formand varetager afdelingens daglige ledelse under
         ansvar over for bestyrelsen.

5.2    Afdelingens bestyrelse udpeger hvert år efter behov personer til
         igangværende aktiviteter.

5.3    Afdelingens bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

5.4    Afdelingen tegnes ved underskrift af formanden. Ved optagelse af
         driftskreditter eller lån dog af afdelingens formand sammen med de
         tegningsberettigede i Hadsund Boldklubs hovedbestyrelse.

§ 6    Afdelingens og medlemmernes hæftelse
6.1    Bestyrelsen eller afdelingens medlemmer hæfter ikke personligt for de
         af afdelingen indgåede forpligtelser for hvilke alene afdelingen hæfter med sin formue.

6.2    Afdelingens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for
         afdelingen udover kontingentforpligtelsen.

6.3    Afdelingens medlemmer har ikke krav på nogen del af afdelingens
         formue eller udbytte af nogen art.

6.4    Afdelingen råder selvstændigt over egne pengemidler fra kontingenter,
         sponsorer, igangværende aktiviteter m. v.

6.5    Afdelingen kan ikke optage lån eller driftskreditter uden HB¹s
         hovedbestyrelses godkendelse.


6.6    Afdelingen fastsætter selv sin kontingent.

§ 7    Specielle forhold
7.1    Afdelingen deltager i afholdelse af HB¹s udgifter til
         fællesfaciliteter med den andel, der fastsættes af hovedbestyrelsen.

7.2    Afdelingen kan ikke påbegynde nye aktiviteter, før de er godkendt af
         HB¹s hovedbestyrelse.

7.3    Såfremt HB¹s hovedafdeling ønsker at overtage en igangværende
         aktivitet, erstattes denne af et årligt driftstilskud til afdelingen af
         samme størrelse som aktivitetens nettooverskud.

7.4    Ethvert medlem skal til enhver tid rette sig efter afdelingens love
         og bestemmelser samt de af afdelingsbestyrelsen trufne beslutninger.
         Overtrædelse kan medføre karantæne, der idømmes af en enig
         afdelingsbestyrelse.

7.5    Eksklusion af aktive kan kun idømmes af HB¹s hovedbestyrelse.

7.6    Afdelingen er åben for alle.

§ 8    Medlemsforsamling
8.1    Afdelingens højeste myndighed er medlemsforsamlingen.

8.2    Ordinær medlemsforsamling afholdes een gang årligt i januar-februar måned.

8.3    Medlemsforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel ved avertering i lokalt blad.

8.4    Den ordinære medlemsforsamlings dagsorden er følgende:
    a.    Valg af dirigent.
    b.    Aflæggelse af bestyrelsens beretning.
    c.    Aflæggelse af afdelingens regnskab og budget.
    d.    Afdelingens fremtid.
    e.    Behandling af indkomne forslag.
    f.    Valg af afdelingsformand.
    g.   Valg af kasserer.
    h.   Valg af 1-5 bestyrelsesmedlemmer.
    i.    Valg af suppleanter 1-2.
    j.    Eventuelt.

8.5    Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre til
         aktive medlemmer under 16 år, har stemmeret.

8.6    Valgbar er ethvert myndigt aktivt eller passivt medlem.

8.7    På medlemsforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal,
         dog kræves til ændring af og tilføjelse til disse vedtægter, at mindst 3/4
         af de afgivne stemmer er for forslaget.

8.7a  Forslag til vedtægtsændringer, der medfører ændringer i afdelingerne
         i Hadsund Boldklub, skal først behandles på et medlemsmøde i den/de berørte
         afdelinger.

8.8    Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger.

8.9    Forslag, der ønskes behandlet på medlemsforsamlingen, skal være
         formanden i hænde mindst 8 dage før medlemsforsamlingen.

8.10  Ekstraordinær medlemsforsamling skal indkaldes, hvis et flertal af
         afdelingsbestyrelsen ønsker det, eller når mindst 15 stemmeberettigede
         medlemmer indsender skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden.

8.11  Ekstraordinær medlemsforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel
         ved avertering i lokalt blad, og skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet er rejst.

§ 9    Æresbevisninger
9.1    Eventuelle ønsker om tildeling af æresbevisninger til personer, der i
         særlig grad har gjort sig fortjent hertil, skal fremsendes til HB¹s
         hovedbestyrelse.

§ 10   Regnskab og revision
10.1   Afdelingens regnskabsår går fra 01. januar til 31. december.

10.2   Afdelingens regnskab revideres af de af hovedbestyrelsen udpegede revisorer.

§ 11   Afdelingens opløsning
11.1   Såfremt afdelingen opløses og dermed ophører, tilfalder afdelingens midler Hadsund Boldklub af 1926.

 

Således vedtaget på medlemsforsamlingen i Hadsund Boldklub Petanqueafdeling

 lørdag den 12. februar 2022.…………………………………………                           …………………………………………

 

Underskrift dirigent                                    Underskrift HB Petanqueafd, formand