Menu

HBV Vedtægter


§ 1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er Hadsund Boldklubs Venner, i daglig tale HBV.
2. Foreningen er hjemmehørende i Hadsund.
3. Foreningen er stiftet 4. september 1963.

§ 2 Formål
1. At virke såvel økonomisk som moralsk til fordel for Hadsund Boldklub og dens arbejde.
2. At arrangere kontaktmuligheder for tidligere HB-medlemmer og andre interesserede.

§ 3 Medlemskab
1.
 Foreningen er åben for alle interesserede over 16 år.
2. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 4 Ledelse
1.
 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
2. Den årlige generalforsamling vælger medlemmerne til bestyrelsen, for en 2-årig periode, således at formand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år og kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.
3. Bestyrelsen konstituerer sig (Næstformand) umiddelbart efter generalforsamlingen.
4. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
5. Bestyrelsen kan tiltrædes af den til enhver tid siddende formand og kasserer for Hadsund Boldklub. Disse kan ved meningstilkendegivelser, men uden stemmeret, påvirke bestyrelsens arbejde.
6. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Dog mindst 4 gange årligt.
7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 4 eller flere medlemmer, incl. formanden eller næstformanden, er til stede. 
I tilfælde af stemmelighed gør formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme udslaget.
8. Intet medlem af HBV´s bestyrelse kan vælges til bestyrelsen i HB.

§ 5 Hæftelse
1. Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formandens eller næstformandens.
2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.
3. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 6 Regnskab
1. Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til 31. december. 
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne, uden for bestyrelsen, valgte revisorer. Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 7 Generalforsamlingen
1.
 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i januar eller februar måned.
2. Generalforsamlingen skal indvarsles i den lokale ugeavis "Hadsund Folkeblad", eller skriftligt med mindst 14 dages varsel.
3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Dette gælder ikke forslag til valgene.
4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når der til den fastsatte tid er mødt 10 medlemmer, i modsat fald ventes ½ time, hvorefter generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
5. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflertal, dog kræves til ændringer af disse vedtægter, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor, og at "forslag til vedtægtsændring" udtrykkeligt er nævnt i forbindelse med generalforsamlingens indvarsling.
6. Skriftlig afstemning skal finde sted, når dirigenten eller mindst 1 medlem kræver det.
7. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 16 år.

§ 8 Dagsorden
1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
    1. Valg af dirigent.
    2. Formandens beretning, herunder beretninger for de nedsatte udvalg.
    3. Hadsund Boldklubs kommentarer.
    4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
    5. Indkomne forslag. 
    6. Valg:    Lige år: Formand + 1 bestyrelsesmedlem.
                     Ulige år: Kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer.
    7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
    8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
    9. Fordeling af økonomiske midler.
    10. Fastsættelse af kontingent.
    11. Fremtidigt arbejde.
    12. Eventuelt.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
1.
 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller 1/4 af foreningens medlemmer kræver det, senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles 14 dage før.

§ 10 Opløsning
1. Foreningen kan opløses, når 2/3 af fremmødte medlemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger (Med mindst 3 ugers mellemrum) stemmer herfor.
2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder klubbens ejendele og evt. økonomiske midler Hadsund Boldklub.

Således vedtaget på generalforsamlingen, søndag den 17. november 1991.

Frank Lindemann - Jørgen Hyrup Jensen - Ove Pedersen

Mogens Eskildsen - Erling Jensen - Erik Krogh - Henning Moos.

HB's Venner

Luk