Menu

Vedtægter

image

Hadsund Boldklub af 1926


1   Navn og hjemsted
     1.1         Klubbens navn er Hadsund Boldklub af 1926 (HB).

     1.2         Klubbens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

 2   Formål
     2.1         Klubbens formål er at samle ungdommen til udøvelse af fodbold, håndbold 
eller anden idræt.
     2.2         Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten
                   og i det forpligtende fællesskab, at styrke 
folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne
                   og lyst til at tage ansvar 
for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

3   Organisation
     3.1         Klubben består af 4 økonomisk selvforvaltende underafdelinger, som er:

                    *      Hadsund Boldklub Fodbold (HB Fodbold)
                    *      Hadsund Boldklub Håndbold(HB Håndbold)
                    *      Hadsund Boldklub Petanque /Oldgirls (HB Petanque)
                    *      Hadsund Boldklub Gymnastik (HB Gymnastik)
     3.2         Klubben og dens underafdelinger skal være tilsluttet organisationer under Dansk Idræts Forbund (DIF).
     3.3         Klubben og dens underafdelinger kan være tilsluttet organisationer under DGI og lignende organisationer.
     3.4         Klubben kan etablere nye underafdelinger, der står i naturlig forbindelse med klubbens virksomhed.
      3.5         Ingen af underafdelingerne kan udtræde af klubben uden generalforsamlingens godkendelse.
                  

4   Overordnet ledelse
     4.1         Klubbens øverste ledelse er hovedbestyrelsen, der består af et forretningsudvalg med 3 medlemmer
                   og den til enhver tid værende formand for hver af de selvstændige underafdelinger.
                   Medlemmer til forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2
                    medlemmer er på valg i lige årstal og 1 medlem er på valg i ulige årstal.
                   Forretningsudvalget bør tilstræbes sammensat af personer med kompetencer til at varetage klubbens
                   overordnede interne og eksterne kommunikation, idrætspolitiske virke, administration og økonomi
                   på et niveau, som modsvarer de til enhver tid værende omgivelser.
                   Hovedbestyrelsen afholder møde, når et hovedbestyrelsesmedlem forlanger det.
                   Forretningsudvalget skal mindst lade afholde 4 hovedbestyrelsesmøder hvert år.
     4.2         Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.
     4.3         De i §§ 7.5 og 9.1 nævnte tilfælde skal dog mindst 6 medlemmer være tilstede.
     4.4         Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger.
     4.5         Hovedbestyrelsen udpeger hvert år efter behov personer til særlige udvalg/specielfunktioner, f.eks.   
                   a.      Økonomi- og administrationsudvalg
                   b.      Kommunikations- og markedsføringsudvalg
                   c.      Idrætspolitisk udvalg
                   d.      Materiel- og stadionudvalg
                   e.      Vedtægtsudvalg
                   f.       Vision, mission og strategiudvalg
                   g.      Sponsorudvalg
                   h:      Hadsund hallerne
                   i:       Fanebærer
      4.6         Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder forretningsorden for særlige udvalg. 
                  

5   Klubbens daglige ledelse
     5.1         Forretningsudvalget varetager klubbens daglige ledelse og er ansvarlig over for hovedbestyrelsen.

     5.2         Klubben tegnes ved underskrift af 2 af forretningsudvalgets 3 medlemmer.
                   Ved gældsoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af samtlige medlemmer af 
                   hovedbestyrelsen.

     5.3         Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.
     5.4         Medlemmer af forretningsudvalget har ret til uden stemmeret at overvære og deltage i
                   underafdelingernes møder.

6   Klubbens og medlemmernes hæftelse
     6.1         Bestyrelsesmedlemmer i hovedbestyrelsen, medlemmer af udvalg, klubben, underafdelinger eller

                   underafdelingernes medlemmer hæfter ikke personligt for de af klubben eller underafdelingerne
                   indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben, udvalgene eller underafdelingerne
                   hæfter med deres respektive formuer.
     6.2         Klubbens og underafdelingernes medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for
                   klubben ud over kontingentforpligtelsen.     
     6.3         Klubbens og dermed underafdelingernes medlemmer har ikke krav på nogen del af
                   foreningens eller underafdelingernes formue eller udbytte af nogen art.
     6.4         Underafdelingerne må ikke uden hovedbestyrelsens samtykke optage driftskreditter eller lån.
     
6.5         Underafdelingerne råder selvstændigt over deres egne pengemidler, herunder indtægter fra
                   igangværende aktiviteter.

7   Specielle forhold
     7.1         Hovedbestyrelsen fastsætter, hvis det økonomisk er påkrævet, de enkelte underafdelingers 
                    andel af fællesudgifter til stadionanlæg, klubhusdrift m.v.
     7.2         Underafdelingerne må ikke påbegynde nye aktiviteter af nogen art, før de er godkendt af
                   hovedbestyrelsen.
     7.3         Hovedbestyrelsen kan, mod et årligt driftstilskud til underafdelingen af samme størrelse
                   som aktiviteternes nettoprovenu, overtage underafdelingens igangværende aktiviteter.
     7.4         Ethvert medlem skal til enhver tid rette sig efter klubbens love og bestemmelser,
                   samt de af hovedbestyrelsen trufne beslutninger.
                   Overtrædelse kan medføre karantæne, der idømmes af hovedbestyrelsen.
     7.5         Eksklusion af aktive kræver enstemmighed i hovedbestyrelsen, jfr. Pkt. 4.3.
     7.6         De til enhver tid værende økonomisk selvforvaltende underafdelinger fastsætter selv
                   deres vedtægter, hvoraf skal fremgå, at de er tilsluttet Hadsund Boldklub af 1926.                   
     7.7         Underafdelingers vedtægter må ikke være i strid med Hadsund Boldklubs fællesvedtægter.        
     7.8         Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig meddelelse til hovedbestyrelsen med
                   14 dages varsel.
     7.9         Klubben er åben for alle, herunder børn og unge under 25 år.

8 Generalforsamling
     8.1         Generalforsamlingen har den øverste besluttende myndighed i alle fællesanliggender.

     8.2         Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned.
     8.3         Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel ved annoncering i lokalt blad.
     8.4         Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:
                   1.     Valg af dirigent.  
                   2.     Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning.
                   3.     Aflæggelse af hovedbestyrelsens regnskab, herunder de enkelte underafdelingers 
                           driftsresultater og budget for det kommende år.
                   4.     Klubbens fremtid.
                   5.     Behandling af indkomne forslag.
                   6.     Valg af medlemmer til forretningsudvalget:
                           Forretningsudvalget består af 3 medlemmer samt 2 suppleanter.
                   7.     Orientering fra underafdelingerne.
                   8.     Eventuelt.

     8.5         Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre til
                   aktive medlemmer under 16 år, har stemmeret.
     8.6         Valgbar er ethvert myndigt medlem af en under Hadsund Boldklub hørende underafdeling.
     8.7         På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændring
                   af og tilføjelse til disse vedtægter, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
                   Til ændring af klubbens formål og til vedtagelse af klubbens opløsning kræves vedtagelse
                   med ¾ flertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
     8.8         Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.
     8.9         Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger.
     8.10       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen
                  i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.  
     8.10a    Forslag til vedtægtsændringer, der medfører ændringer i afdelingerne i Hadsund Boldklub,
                   skal først behandles på et medlemsmøde i den/de berørte afdelinger.
     8.11       Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 5 af hovedbestyrelsens medlemmer forlanger
                   det, eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer af underafdelingerne indsender skriftlig
                   meddelelse herom til hovedbestyrelsen med angivelse af dagsordenen.
     8.12       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved avertering i lokalt
                   blad og skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet er rejst.

9   Æresbevisninger
     9.1         Eventuelle ønsker om tildeling af æresbevisninger til personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent
                   hertil, skal fremsendes til HB´s hovedbestyrelse.

10 Regnskab og revision
     10.1       Klubben og de økonomisk selvforvaltende underafdelingers regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

     10.2       Hadsund Boldklubs regnskab, som omfatter underafdelingers regnskab og regnskab for fælles faciliteter,
                   revideres af en eller flere revisorer, hvoraf mindst en skal være autoriseret eller registreret revisor.
                   Disse udpeges af hovedbestyrelsen hvert år.
     10.3       Underafdelingernes regnskab revideres af de af hovedbestyrelsen udpegede revisorer.

11 Klubbens opløsning
     11.1       Såfremt en af underafdelingerne opløses og dermed ophører, tilfalder underafdelingens midler

                   Hadsund Boldklub af 1926.
     11.2       Såfremt alle underafdelinger opløses og Hadsund Boldklub af 1926 dermed ophører, tilfalder en
                   eventuel positiv formue Mariagerfjord Kommune, og skal anvendes til idrætslige formål. 

Således vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling i Hadsund Boldklub af 1926
Den 27. Februar 2017.

Hadsund Boldklub af 1926

 

Luk